top of page

Aviso legal

Certificado de conformidade normativa


Certificado de cumprimento do Regulamento (UE) núm. 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección do as persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante GDPR); e a Lei orgánica 3/2018, de 5 decembro, Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais; e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico (en diante LOPDGDD).


Allover Consultors, SL prestou os seus servizos de adaptación e deseño do Programa de Protección de Datos á empresa: Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) con CIF: G15400500 e domiciliada en; R/ Ceán, 2, 36350, Nigrán (España).


Como consecuencia do anterior, Allover Consultors, SL declara que:


—Fíxose unha avaliación de riscos. O detalle dos escenarios de risco detectados e tarefas relacionadas está dispoñible nun completo informe executivo de riscos.


—Xerouse o Rexistro de Actividades de Tratamento, e documentáronse todas as actividades que impliquen o tratamento de datos persoais, prestando especial atención ás categorías de datos clasificados como sensibles polo GDPR e de acordo cos requisitos establecidos no Art.5. GDPR.


—Xeráronse protocolos con descrición das medidas específicas técnicas e organizativas que deberá poñer en marcha a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA). Así como as medidas de seguridade aconsellables, para garantir a protección dos datos persoais na súa realización
actividade de tratamento.


—Establecéronse procedementos de protección dos dereitos dos interesados e un rexistro de incidencias técnicas, así como un procedemento para comunicar á AEPD as infraccións de seguridade ou posibles infraccións de seguridade. Ademais, a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) dispón de modelos para dar resposta ás solicitudes de dereitos dos interesados.


—Identificáronse os encargados do tratamento de datos persoais e xeráronse modelos de contratos ad hoc que definen e regulan a relación co responsable do tratamento segundo o esixido nos artigos 24 e 28 do GDPR.


— Os desenvolvementos tecnolóxicos realizados pola Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) realizáronse con base na intimidade do deseño e por defecto, establecidos e regulados segundo o disposto no artigo 25 e tendo en conta o artigo 78 do GDPR.


— De conformidade co disposto no Art.35.4 do Regulamento (UE) núm. 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas, realizouse unha Avaliación de Impacto (EIPD), cando o desenvolvemento do software trate datos de saúde, considerados datos de categorías especiais segundo o disposto no artigo 9.1 do GDPR, que supoñen un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas segundo os criterios establecidos polo Grupo de Traballo do artigo 29, debendo adoptar medidas de seguridade adicionais para tales efectos.


—Toda a documentación almacénase nun entorno seguro na nube onde se mantén actualizada periódicamente co seu correspondente historial de versións que permite acreditar, á súa vez, un historial de cumprimento normativo.


Certificado por:
Víctor Climent Gómez de Orgaz
Avogado ICAB 32518
DPO Aenor

bottom of page